Home.Agenda.Nieuws.Fotogallerij.Archief.Contact.

 

Copyright@ Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door LGA.  Gebruiksvoorwaarden  Privacybeleid

Oranje Vereniging Anjum streeft ernaar dat alle informatie op deze internet-pagina correct is. Oranje Vereniging Anjum streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze internet pagina aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Oranje Vereniging Anjum wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze internet pagina weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze internet pagina aangeboden modules. Oranje Vereniging Anjum aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze internet pagina wordt verwezen. Hoewel Oranje Vereniging Anjum alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze internet pagina. Alle informatie op deze internet pagina (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Oranje Vereniging Anjum worden gewijzigd. Eventuele op deze internet pagina verstrekte informatie, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren.

Alle op deze internet pagina afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Oranje Vereniging Anjum dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze internet pagina (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Oranje Vereniging Anjum.