Home.Agenda.Nieuws.Fotogallerij.Archief.Contact.

 

Copyright@ Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door LGA.  Gebruiksvoorwaarden  Privacybeleid

Home.Agenda.Nieuws.Fotogallerij.Archief.Contact.

 

IT EANJUMER LIET

 

Ja omheind troch 6 gehuchten

D'Alde Dyk, Skâns en Jewier

Tel der by Stiem, Syl en Teard noch

Dêr tusken yn ús doarpke blier

Dêr't de toer de krite oer eaget

As in Weitser nacht en dei

Dêr is dan ús doarpk ús Eanjum (bis)

Nea ferjitte sil wy dy (bis)

 

Lit ús tinke oan âlde tiden

Tiden fol fan soarch en noed

Mar dêr by ek blide wille

Want dy sit ús yn it bloed

Wêr't wy troch de tiden hinne

Geslachten komme geslachten gean

Meiinoar toch Eanjumers binne (bis)

Eat wêr wy altyd foarstean (bis)

 

Klik HIER voor het Wilhelmus

TERUG

Anjumer lied